top of page

Polityka prywatności
Pachamama Eco Solutions spz o.o. (Brand name Eco Fort Design)

(Stoisko: kwiecień 2023 r.)
 

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób Eco-Fort Design gromadzi, ujawnia i wykorzystuje dane osobowe, które Cię dotyczą, oraz sposób, w jaki możesz korzystać ze swoich praw do prywatności.

 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które zbieramy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową pod adresemhttps://www.eco-fort.co/lub w inny sposób wchodzić z nami w interakcje (np. kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty e-mail).

 

KIM JESTEŚMY?

Pachamama Eco Solutions Sp. z oo (dalej „Pachamama”) została założona w Polsce w 2020 roku. Dostarczamy innowacyjne rozwiązania dla ekologicznej architektury parametrycznej. Nasze modułowe pawilony, stoiska i projekty wnętrz wykonane są z tektury nadającej się do recyklingu i surowca papierowego. Dzięki unikalnym łącznikom i modułom, które się łączą, zapewniamy zrównoważone przestrzenie na wystawy i targi, handel detaliczny, biznes i wydarzenia. Dołącz do nas w naszej misji na rzecz 100% recyklingu i upcyklingu.

Z punktu widzenia prywatności danych Pachamama jest Administratorem, co oznacza, że to my ustalamy cele i sposoby przetwarzania podczas zbierania Twoich danych osobowych. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, prosimy o kontakt:  

NAZWA FIRMY: Pachamama Eco Solutions Sp. Ogród zoologiczny

ADRES: IGNACEGO MOŚCICKIEGO 1
24-110 PUŁAWY, 
POLSKA

NIP: 7162828282

TELEFON: +48662736034

E-MAIL: office@eco-fort.co        office@pachamamaecosolutions.com

LOGO-WEB-bold-wider-x2.jpg
 pachamama bold logo.png

For what purposes do we process your personal data?

  • Contact per E-Mail 

You have the possibility to contact us per e-mail (office@eco-fort.co / office@pachamamaecosolutions.com). We will process the information you send to us (e.g. E-Mail Address, contact details and identification data) to allow you to get in contact with us and to answer the questions you have raised. The legal base for the processing is Art. 6 (1) (f) GDPR. Your personal data will be deleted 3 years after having answered your request.

Social Media

Facebook

Our website includes plugins for the social network Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. The Facebook plugins can be recognized by the Facebook logo or the Like button on our site. For an overview of Facebook plugins, see https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

When you visit our site, a direct connection between your browser and the Facebook server is established via the plugin. This enables Facebook to receive information that you have visited our site from your IP address. If you click on the Facebook “Like button” while you are logged into your Facebook account, you can link the content of our site to your Facebook profile. This allows Facebook to associate visits to our site with your user account. Please note that, as the operator of this site, we have no knowledge of the content of the data transmitted to Facebook or of how Facebook uses these data. For more information, please see Facebook’s privacy policy at https://de-de.facebook.com/policy.php.

The use of the Facebook plug-in is based on Art. 6 (1) (f) GDPR. The operator of the website has a legitimate interest in being as visible as possible on social media.

If you do not want Facebook to associate your visit to our site with your Facebook account, please log out of your Facebook account.

Instagram

We have integrated functions of the public media platform Instagram into our website. These functions are being offered by Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

If you are logged into your Instagram account, you may click the Instagram button to link contents from our website to your Instagram profile. This enables Instagram to allocate your visit to our website to your user account. We have to point out that we as the provider of the website and its pages do not have any knowledge of the content of the data transferred and its use by Instagram.

The use of the Instagram plug-in is based on Art. 6 (1) (f) GDPR. The operator of the website has a legitimate interest in being as visible as possible on social media.

For more information on this subject, please consult Instagram’s Privacy Policy at: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIN

Our website uses functions of the LinkedIn network. The provider is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Any time you access one of our sites that contains functions of LinkedIn, a connection to LinkedIn’s servers is established. LinkedIn is notified that you have visited our websites with your IP address. If you click on LinkedIn’s "Recommend" button and are logged into your LinkedIn account at the time, LinkedIn will be in a position to allocate your visit to our website to your user account. We have to point out that we as the provider of the websites do not have any knowledge of the content of the transferred data and its use by LinkedIn.

The use of the Instagram plug-in is based on Art. 6 (1) (f) GDPR. The operator of the website has a legitimate interest in being as visible as possible on social media.

For further information on this subject, please consult LinkedIn’s Privacy Policy at: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

COOKIES

We only use strictly necessary cookies on our website. These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

The following strictly necessary cookies may be installed on your terminal or device when you visit our website:

cookies.jpg

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  • Kontakt przez E-Mail 

Masz możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej (office@eco-fort.co). Będziemy przetwarzać informacje, które nam prześlesz (np. adres e-mail, dane kontaktowe i dane identyfikacyjne), aby umożliwić Ci skontaktowanie się z nami i udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Twoje dane osobowe zostaną usunięte po 3 latach od udzielenia odpowiedzi na Twoją prośbę.

Media społecznościowe

Facebook

Nasza strona internetowa zawiera wtyczki do sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku Lubię to na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka znajduje się na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy odwiedzasz naszą stronę, za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Dzięki temu Facebook może otrzymywać informacje, że odwiedziłeś naszą stronę z Twojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszej witryny ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizyty w naszej witrynie z Twoim kontem użytkownika. Należy pamiętać, że jako operator tej strony nie mamy wiedzy na temat treści danych przesyłanych do Facebooka ani sposobu, w jaki Facebook wykorzystuje te dane. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Facebooka pod adresemhttps://de-de.facebook.com/policy.php.

Korzystanie z wtyczki Facebooka odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook kojarzył Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta na Facebooku.

Instagram

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy funkcje platformy mediów publicznych Instagram. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Instagramie, możesz kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć treści z naszej strony internetowej ze swoim profilem na Instagramie. Dzięki temu Instagram może przyporządkować Twoją wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Zaznaczamy, że jako dostawca strony internetowej i jej stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystania przez Instagram.

Korzystanie z wtyczki Instagram odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z Polityką prywatności Instagrama pod adresem:https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIN

Nasz serwis korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do jednej z naszych witryn, która zawiera funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn otrzymuje powiadomienie, że odwiedziłeś nasze strony internetowe z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „Poleć” LinkedIn i jesteś w tym czasie zalogowany na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn będzie w stanie przypisać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Zaznaczamy, że jako dostawca serwisów nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych oraz ich wykorzystania przez LinkedIn.

Korzystanie z wtyczki Instagram odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w tym, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

TWOJE PRAWA

Zgodnie z mającym zastosowanie ustawodawstwem, możesz być uprawniony do skorzystania z niektórych lub wszystkich następujących praw:

Prawo dostępu

Masz prawo żądać (i) informacji o tym, czy Twoje dane osobowe są zatrzymywane oraz (ii) dostępu do Twoich danych osobowych i/lub ich duplikatów, w tym celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, których to dotyczy, oraz odbiorców danych oraz potencjalne okresy przechowywania.

Prawo do sprostowania i ograniczenia

Masz prawo zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia swoich danych osobowych, np. dlatego, że (i) są one niekompletne lub niedokładne, (ii) nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, lub (iii) zgoda na którym opierało się przetwarzanie zostało wycofane.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W takim przypadku prosimy o poinformowanie nas o swojej konkretnej sytuacji. Po dokonaniu oceny przedstawionych przez Ciebie faktów albo zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, albo przedstawimy Ci nasze ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

Masz prawo do podjęcia kroków prawnych w związku z potencjalnym naruszeniem Twoich praw w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, a także do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych. W Polsce właściwym organem ochrony danych jest: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

Polska

kancelaria@uodo.gov.pl

1538379.jpg

Możesz (i) skorzystać z uprawnień, o których mowa powyżej lub (ii) zadać dowolne pytania lub (iii) złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas danych, kontaktując się z nami:office@eco-fort.co / office@pachamamaecosolutions.com.

bottom of page